Utvikling av felles aktivitets- og fysisk form score til bruk i norske pasientjournalsystemer

Prosjektets primærmålsetting er å utvikle en felles, standardisert måle- og registreringsmetode som via en omforent scoringsmodell som skal gi en tallmessig beregning av graden av fysisk aktivitet og fysisk form. Scoringsmodellen skal gjøres tilgjengelig for pasienter og helsepersonell via en nasjonal helseportal som kommuniserer med fleste mulig eksisterende pasientjournalsystemer.

Leder for prosjekt 3 er Ola Rønsen. Ola er hovedlege for Aker Care og arbeider med skilandslaget og WADA. Ola har i samarbeid med styringsgruppen utviklet en tekst om bakgrunnen for prosjekt 3

 

Bakgrunn for prosjektet
Fysisk aktivitet (FA) har en betydelig helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt. FA er godt dokumentert som et selvstendig terapeutisk tiltak i behandling av sykdommer og plager.

Det norske helsevesenet har ikke en felles registreringsmetode eller et standardisert scoringsverktøy som kan gi informasjon om hvor fysisk aktiv en person eller pasientgruppe er. Det finnes heller ikke et felles instrument som kan måle endring av fysisk aktivitet eller fysisk form for å bedømme effekten av FA som et terapeutisk tiltak.

I de siste tiår er det utviklet en rekke måleinstrumenter og metoder for å registrere fysisk aktivitet og fysisk form. Biometriske sensorer av ulike typer og selvrapportering om blant annet type aktivitet, varighet, intensitet og hyppighet av fysisk aktivitet, er ofte brukt. Kalkulatorer for fysisk form beregner ofte en score basert på denne type aktivitetsinformasjon i kombinasjon med antropometriske og personlige data som alder, kjønn, høyde, vekt, livvidde m.m.
 

Print this Page  

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >